Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 ble avholdt onsdag 6. april.

Ved å følge lenken fremkommer elektronisk protokoll, som innholdsmessig skal være identisk med signert protokoll. Interesserte kan få forelagt sistnevnte ved å kontakte leder i velforeningen.

Referat fra General forsamling i Østre Strøm Velforening

Tid: 06.04.16
Sted: Møtet ble avholdt hos Christine Kluwer, i Slynga 27.
Tilstedet:
Lars Ovren - Slynga 30                
Christer Jensen - Buholen 62
                
Ester Berling -  Slynga 25
                
Nora Nyqvist - Buholen 41
                
Ruben Beer-Svendsen - Buholen 58
                
Kristian W. Bjaaland - Slynga 21
                
Erlend Peckel Krogsgård - Slynga 49
                 
Ann Hårsaker - Buholen 52
                
Christine Kluwer - Slynga 27
                
Hanne Haugen - Slynga 22
Møteleder: Christine Kluwer
Referent: Hanne Haugen
Protokollunderskrivere: Ann Hårsaker og Nora Nyqvist
 

Årsmelding

Plenklipping
Styret er fornøyd med klippingen av fellesarealet og har videreført avtalen med Bori Drift for 2016.

Dugnad Det var bra oppmøte på fjorårets dugnad. Det vil også i år bli avholdt Dugnad i starten av Mai; eget skriv kommer i posten. I etterkant av dugnaden vil det bli gjennomført sikkerhetskontroll av lekeplassene. Skan-Kontroll i Juni.

Årsmelding godkjent.

Regnskap og Budsjett 2015/2016
Vi vil rette en stor takk til Kasserer Madeleine Beer-Svendsen for hennes innsats.

Budsjett godkjent.

Styrets Forslag
Kontingent Styret foreslår å beholde kontingenten på kr 1500 for eneboliger og kr 375 for leiligheter med betaling 25.05. Vi vil minne om å føre på navn og adresse når dere betaler.

Det er 2 husstander som i fjor ikke betalte årskontingenten, det er sendt ut purring.

Minner om at alle pliktes å betale.

Godkjent.

Styrets sammensetning
Nåværende styre:
Christine Kluwer
Madeleine Beer-Svendsen
Sedsel Thomassen 
Pål Olsen 

Siden to av medlemmene ønsker å gå av neste år, ønsker vi nå velkommen til to nye styremedlemmer:

Erlend Peckel Krogsgård
Christer Jensen

Styrets sammensetning Godkjent.

Styrehonorar
Godkjent

Sparing
Godkjent

Investeringer
Baskettballkurv/ballbinge på fotballbanen og nye fotball mål – enstemmig vedtatt.Skal høres med Norsk Tipping om spons. Vurderes og gis tilbakemelding ved dugnads innkallelse.

Christine skal undersøke med kommunen om anleggsgartner som kan komme å se på forbedringsmuligheter av gangveien inn til lekeplassen i Slynga.

Utbedring av dreneringen i nabolaget. Skaffe en oversikt over kummer og se på muligheter for forbedring.

Det skal vurderes å ta en felles sjekk av alle beboeres brannslokningsapparater. Dette for å ivareta sikkerheten i nabolaget. Det vil bli sendt ut et skriv om dette.

Andre forslag
Det skal undersøkes om tillatelse fra kommunen om å få fjernet Eika. Christine tar saken.

Vi sender igjen ut parkerings varsel. Minner om at det er kommunale veier og at det da er forbudt å parkere i veibanen og på gangveien/fortau.

Det er fortsatt er problem med mye hundebæsj i nabolaget. Vi minner om båndtvang, og oppfordrer alle til å ta opp bæsjen etter hunden sin.

Det reageres på mye rot rundt barnehagens område – noen fra nabolaget med barn i bhg har tatt på seg å prate med dagligleder angående problemet.

Gjerdet rundt bondegården (foran, langs muren ved gangveien) er i ferd med å dette ned. Christine har tatt på seg å kontakte eier for å finne ut av hvem som har ansvaret for vedlikehold av gjerdet.

Innkomne saker
Utbygging Slynga 23 Velforeningen har kommet frem til at Beboerne i Slynga 23 får godkjent sin forespørsel om tomte utvidelse og utbygging under visse forutsetninger.- de må stå for alle eventuelle kostnader som måtte komme, styre skal ikke belastes økonomisk.- at gangveien mellom Slynga 23 og Slynga 25 er i god stand etter endt utbygging.

Godkjent – enstemmig vedtatt.