Vedtekter for Østre Strøm Velforening

Vedtekter for Østre Strøm Velforening (tidligere Østre Strøm Huseierforening) stiftet

09.01.1997. Vedtektene ble vedtatt den 22.10.1997 med senere endringer, senest av 9.4.2008.

Vedtekter for Østre Strøm Velforening


Vedtekter for Østre Strøm Velforening (tidligere Østre Strøm Huseierforening) stiftet

09.01.1997. Vedtektene ble vedtatt den 22.10.1997 med senere endringer, senest av

9.4.2008.


§ 1 Velforeningens navn

Velforeningens navn er ”Østre Strøm Velforening”.

Velforeningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr.

988 731 706, og har adresse Postboks 16, 2005 Rælingen.


§ 2 Velforeningens formål

Velforeningens formål er å ivareta alle fellesanliggender, forvalte felles eiendommer

og anlegg knyttet til geografisk område som beskrevet under § 3 nedenfor, samt å

gjennomføre felles sosiale tiltak for foreningens medlemmer.

Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan

overfor kommunen og andre offentlige instanser.

Velforeningen er medlem av Norges Velforbund.


§ 3 Medlemsskap og geografisk område

Medlemmene av velforeningen er hjemmelsinnehavere på Østre Strøm i Rælingen

kommune med adresse Slynga nr.

17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51

-53-55, samt Buholen nr.

17-19-21-23-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-49

-50-51-52-53-54-55-56-58-60-62-64.

Førstegangskjøpere av bolig på de ovennevnte adresser inngikk en forpliktende avtale

om å være medlem i Østre Strøm Huseierforening, som senere byttet navn til Østre

Strøm Velforening.

Ved eiendomsoverdragelse skjer det også en overdragelse av eierandel i felles

eiendommer og anlegg med tilhørende forpliktelser. Da skal styret av selger meddeles

om kjøpers navn og adresse. Eier på tidspunkt for ordinær generalforsamling er den

som plikter å betale kontingent som vedtas på generalforsamlingen.

Hvert gårds- og bruksnummer har en eierandel i felles eiendommer som beskrevet i

skjøte datert 7.10.1998, tinglyst i Nedre Romerike Herredsrett 28.10.1998 (dagboknr.

17099).

Eiere og deres rettsetterfølgere er pliktige til på en lojal måte å følge de til enhver tid

gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og generalforsamlingen.


§ 4 Kontingent

Utgifter til velforeningens virksomhet og oppgaver skal fordeles mellom alle

medlemmene. Fordelingen er slik at de av foreningens medlemmer som bor i Østre

Strøm Boligsameie betaler 25% av den til enhver tid gjeldende kontingent.

Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen og vurderes på nytt hvert år.

Styremedlemmer er fritatt for kontingent i den perioden de sitter i styret.


§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er velforeningens øverste myndighet.

Styret har plikt til å være til stede på generalforsamlingen med mindre det foreligger

gyldig forfall.

På generalforsamlingen har medlemmene stemmerett med èn stemme pr. husstand. Et

medlem kan møte på generalforsamling med inntil èn fullmakt fra et annet medlem

som ikke er til stede på generalforsamlingen. Fullmakten skal være skriftlig formulert

og underskrevet.

Generalforsamlingen ledes av møteleder som velges av generalforsamlingen blant de

tilstedeværende medlemmene.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle

vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen underskrives av møteleder og

minst ett av de tilstedeværende medlemmene valgt av generalforsamlingen.

Protokollen skal oppbevares av styret og holdes tilgjengelig for velforeningens

medlemmer. Protokollen skal i tillegg sendes til Enhetsregisteret i Brønnøysund.


§ 6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret

innkaller skriftlig til generalforsamlingen med et varsel på minst åtte, høyst tyve

dager.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall husstander,

såfremt innkallingen har skjedd i henhold til vedtektene.

Saker som et medlem ønsker behandlet av generalforsamlingen skal sendes skriftlig

til styret senest syv dager før møtet.

Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden. Forslag som skal

behandles på møtet, styrets årsberetning med regnskap og budsjett, samt innkomne

forslag, sendes ut som vedlegg til innkallingen senest tre dager før

generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Behandle årsmelding fra styret

2. Fastsette og godkjenne regnskap og budsjett

3. Behandle andre saker nevnt i innkallingen

4. Foreta valg etter § 9

5. Fastsette kontingent

Generalforsamlingen kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall (2/3-flertall) i forhold til de avgitte

stemmene.

Ved valg av styremedlemmer vil det ved stemmelikhet bli avgjort ved loddtrekning.

Votering skal skje skriftlig dersom en eller flere stemmeberettigede forlanger det.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevd eller når minst

en tiendedel av medlemmene kommer med et skriftlig krav om det. Det skal oppgis

hvilke saker styret eller medlemmene ønsker behandlet.

Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinær generalforsamling,

jfr. § 6. Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall

husstander såfremt innkallingen har skjedd i henhold til vedtektene.


§ 8 Velforeningens ledelse (styret)

Styrets sammensetning og tjenestetid:

Velforeningen skal ha et styre som velges av generalforsamlingen blant

velforeningens medlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv og fordeler

vervene seg imellom.

Styret skal bestå av 5 medlemmer hvorav èn er leder. Minst ett av styremedlemmene

bør være fra Østre Strøm Boligsameie.

Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år av gangen. Tjenestetiden opphører ved

avslutningen av den ordinære generalforsamling to år etter at styremedlemmet ble

valgt.

Styrets rettigheter og plikter:

Styret skal administrere velforeningen i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av

generalforsamlingen, herunder:

Innkreve kontingent

Administrere vedlikehold av felles eiendommer

Administrere vedlikehold av felles anlegg (lekeplasser, ballplass m.m.)

Føre kontroll med foreningens økonomi

Ivareta foreningens interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor

kommunen og andre offentlige instanser

Innkalle til og gjennomføre generalforsamling

Iverksette vedtak og bestemmelser fattet på generalforsamlingen

Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative

formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på generalforsamlingen.

Styremøter:

Det innkalles til styremøte av styreleder etter behov eller når minst to av

styremedlemmene forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og saker

som skal behandles. Styremøtet ledes av styreleder. Dersom styreleder melder forfall,

og det ikke er valgt nestleder, velger styremøtet en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig med mer enn halvparten av styremedlemmene tilstede.

Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder

dobbeltstemme.

Styret skal føre referat fra sine møter. Referatene skal oppbevares av styret og holdes

tilgjengelig for velforeningens medlemmer.


§ 9 Regnskap

Regnskapsåret går fra 01.01 – 31.12.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Alle inn- og utbetalinger skal føres i regnskapet med bilag og holdes tilgjengelig for

velforeningens medlemmer.


§ 10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på

ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Endringen trer i kraft umiddelbart,

dersom generalforsamlingen ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri

ha tilbakevirkende kraft.


§ 11 Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser.