Vedtekter for Østre Strøm Velforening

Vedtekter for Østre Strøm Velforening (tidligere Østre Strøm Huseierforening) stiftet

09.01.1997. Vedtektene ble vedtatt den 22.10.1997 med senere endringer, senest av 21.3.2018.


Vedtekter for Østre Strøm VelforeningVedtekter for Østre Strøm Velforening (tidligere Østre Strøm Huseierforening) stiftet 09.01.1997. Vedtektene ble vedtatt den 22.10.1997 med senere endringer, senest av 21.3.2018.§ 1 Velforeningens navn og juridisk person


Velforeningens navn er ”Østre Strøm Velforening”.


Velforeningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr. 988 731 706, og har adresse Postboks 16, 2005 Rælingen.


Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.§ 2 Velforeningens formål


Velforeningens formål er å ivareta alle fellesanliggender, forvalte felles eiendommer og anlegg knyttet til geografisk område som beskrevet under § 3 nedenfor, samt å gjennomføre felles sosiale tiltak for foreningens medlemmer og øvrige beboere.


Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.


Styret kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Det er opp til styret å bestemme om velforeningen skal være medlem av Vellenes Fellesorganisasjon og/eller andre relevante foreninger.§ 3 Medlemskap og geografisk område


Medlemmene av velforeningen er hjemmelsinnehavere på Østre Strøm i Rælingen kommune med følgende adresser:
- Slynga nr. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55
- Buholen nr. 17-19-21-23-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-49-50-51-52-53-54-55-56-58-60-62-64.


Førstegangskjøpere av bolig på de ovennevnte adresser inngikk en forpliktende avtale om å være medlem i Østre Strøm Huseierforening, som senere byttet navn til Østre Strøm Velforening.


Ved eiendomsoverdragelse skjer det også en overdragelse av eierandel i felles eiendommer og anlegg med tilhørende forpliktelser. Selger skal meddele styret om kjøpers navn og adresse.


Hvert gårds- og bruksnummer har en eierandel i felles eiendommer som beskrevet i skjøte datert 7.10.1998, tinglyst i Nedre Romerike Herredsrett 28.10.1998 (dagboknr. 17099).


Eiere og deres rettsetterfølgere er pliktige til på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og generalforsamlingen.§ 4 Kontingent


Utgifter til velforeningens virksomhet og oppgaver skal fordeles mellom alle medlemmene.


Foreningens medlemmer gjennom eierskap i Østre Strøm Boligsameie betaler 25% av den til enhver tid gjeldende kontingent.


Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen og vurderes på nytt hvert år.


Eier på tidspunkt for ordinær generalforsamling plikter å betale kontingent.


Det er tilstrekkelig med levering av kontingentbrev i boligenes postkasser.


Medlemmer plikter å betale kontingenten innen fristen, og må påregne at gebyr/innkrevingskostnader påløper dersom dette ikke etterleves.§ 5 Generalforsamling


Generalforsamlingen er velforeningens øverste myndighet.


Styret har plikt til å være til stede på generalforsamlingen med mindre det foreligger gyldig forfall.


På generalforsamlingen har medlemmene stemmerett med èn stemme pr. husstand. Et medlem kan møte på generalforsamling med inntil èn fullmakt fra et annet medlem i en husstand som ikke er representert på generalforsamlingen. Fullmakten skal være skriftlig formulert og underskrevet.


Generalforsamlingen ledes av møteleder som velges av generalforsamlingen blant de tilstedeværende medlemmene.


Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen underskrives av møteleder og minst ett av de tilstedeværende medlemmene valgt av generalforsamlingen.


Protokollen skal oppbevares av styret og holdes tilgjengelig for velforeningens medlemmer. Protokollen skal i tillegg sendes til Enhetsregisteret i Brønnøysund.§ 6 Ordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Styret innkaller skriftlig til generalforsamlingen med et varsel på minst 14 dager. Det er tilstrekkelig med levering av innkalling i boligenes postkasser.


Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden. Forslag som skal behandles på møtet, styrets årsberetning med regnskap, styrets forslag til budsjett, herunder kontingent, samt eventuelle innkomne forslag, sendes ut som vedlegg til innkallingen senest tre dager før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall husstander, såfremt innkallingen har skjedd i henhold til vedtektene.


Saker som et medlem ønsker behandlet av generalforsamlingen skal sendes skriftlig til styret senest syv dager før møtet.


Den ordinære generalforsamling skal:
1. Behandle årsmelding og regnskap fra styret
2. Behandle andre saker nevnt i innkallingen samt innkomne forslag
3. Fastsette budsjett, herunder kontingent
4. Foreta valg av eventuelle nye styremedlemmer


Generalforsamlingen kan bare behandle saker som fremkommer av de forhåndsdistribuerte sakspapirene. Alle vedtak nevnt i foregående punkt avgjøres med alminnelig flertall.


Ved valg av styremedlemmer vil det ved stemmelikhet bli avgjort ved loddtrekning. Votering skal skje skriftlig dersom en eller flere stemmeberettigede forlanger det.


Minst ett av styremedlemmene bør være fra hhv. Østre Strøm Boligsameie, Buholen 41-64 og Slynga 17-55.§ 7 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevd eller når minst en tiendedel av medlemmene kommer med et skriftlig krav om det. Det skal oppgis hvilke saker styret eller medlemmene ønsker behandlet.


Innkalling og avvikling følger samme prosedyrer som ved ordinær generalforsamling, jfr. § 5 og 6.


Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall husstander såfremt innkallingen har skjedd i henhold til vedtektene.§ 8 Velforeningens ledelse (styret)


Styrets sammensetning og tjenestetid:


Velforeningen skal ha et styre som velges av generalforsamlingen blant velforeningens medlemmer. Styret konstituerer seg selv og fordeler vervene seg imellom.


Styret skal fortrinnsvis bestå av 5 medlemmer hvorav èn er leder.


Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år av gangen. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling to år etter at styremedlemmet ble valgt.


Styrets rettigheter og plikter:


Styret skal administrere velforeningen i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av generalforsamlingen, herunder:
Innkreve kontingent
Administrere vedlikehold og moderate oppgraderinger av felles eiendommer
Administrere vedlikehold og moderate oppgraderinger av felles anlegg (lekeplasser, ballplass m.m.)
Føre kontroll med foreningens økonomi og benytte et robust system for inn- og utbetalinger
Ivareta foreningens interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser
Innkalle til og gjennomføre generalforsamling
Iverksette vedtak og bestemmelser fattet på generalforsamlingen
▪ Organisere dugnader og sosiale arrangementer
▪ Holde velforeningens nettsider oppdatert


Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, herunder vedlikehold og moderate oppgraderinger og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på generalforsamlingen.


Styret har fullmakt til å håndtere mindre og moderat inngripende saker på vegne av velforeningens medlemmer, herunder mindre og moderat inngripende utbyggingssaker. Større saker, herunder salg av fast eiendom og betydelige oppgraderinger, skal alltid forelegges ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Saker med en økonomisk ramme større enn 20 prosent av totale årlige kontingentinntekter skal alltid forelegges en generalforsamling. Det samme gjelder situasjoner der flere mindre saker som ikke har vært behandlet av en generalforsamling, i sum har en økonomisk ramme større enn 20 prosent av totale årlige kontingentinntekter.


Styremøter:


Det innkalles til styremøte av styreleder etter behov eller når minst to av styremedlemmene forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og saker som skal behandles. Styremøtet ledes av styreleder. Dersom styreleder melder forfall, og det ikke er valgt nestleder, velger styremøtet en møteleder.


Styret er beslutningsdyktig med mer enn halvparten av styremedlemmene tilstede.


Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.


Styret skal føre referat fra sine møter. Referatene skal oppbevares av styret og holdes tilgjengelig for velforeningens medlemmer.


Et styremedlem kan ikke være med å stemme i en sak hvor dette har særinteresser, og kan heller ikke være tilstede under drøftelser og avstemning i saken.§ 9 Regnskap


Regnskapsåret går fra 01.01 til 31.12.


Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.


Alle inn- og utbetalinger skal føres i regnskapet med bilag og holdes tilgjengelig for velforeningens medlemmer.§ 10 Vedtektsendringer


Vedtektsendringer krever to tredels flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at den aktuelle generalforsamlingen er avsluttet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

 

 

§ 11. Oppløsning


Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredels flertall, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling om lag tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med minst to tredels flertall. I så tilfelle må det velges et avviklingsstyre. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre.