Nærmere om Østre Strøm Velforening

Østre Strøm Velforening har eksistert siden 9. januar 1997, og omfatter 65 husstander, hvorav 44 ene- og tomannsboliger samt 21 leiligheter. 

Østre Strøm Velforening har som formål å forvalte disse boligenes fellesområder i Buholen og Slynga.

Fellesområdene eies i fellesskap av alle husstandene. Østre Strøm Velforening er opprettet for å forvalte fellesområdene til beste for alle beboere i området. En naturlig følge av dette er da at alle i området må gis mulighet til å delta der beslutninger knyttet til forvaltningen av områdene blir tatt. Alle medlemmer blir invitert til generalforsamlingen for å ivareta dette.

Det er opp til velforeningen å bestemme fordelingsnøkkelen, men det er naturlig at leliligheter belastes med en lavere kontingent. Kommunen har derfor foreslått at boenhetene i leilighetsbyggene på grn. 106, bnr. 648 betaler en lavere andel.

Området og alle boenhetene er tinglyst og alle er forpliktet til å være medlem i feltets velforening. 

Velforeningens orgarnisasjonsnummer er: 988 731 706  <%